O nás


MEGAWASTE - EKOTERM, s. r. o. je česká soukromá firma orientovaná především na služby v oblasti nakládání s odpady a konečné zneškodnění nebezpečných odpadů ve vlastní spalovně. V současné době působíme na území celé Moravy, ale naše aktivity zasahují i do Čech. Zajišťujeme služby živnostníkům, malým a středním soukromým firmám, orgánům státní správy, ale i velkým průmyslovým podnikům a samozřejmě i různým zdravotnickým zařízením.

MEGAWASTE - EKOTERM, s. r. o. je schopna řešit větší a složitější zakázky a to na velmi dobré technické úrovni při důsledném dodržování všech platných předpisů a příslušných garancí. V souladu s existujícími právními předpisy nabízíme převzetí odpadu, jeho přepravu ke zneškodnění nebo využití.

Doprava je zajišťována specializovanými dopravními prostředky, splňující podmínky přepravy dle normy "ADR" včetně vyškolených řidičů, dále pronájem kontejnerů s platným atestem pro skladování nebezpečného odpadu v místě původu a pro přepravu do místa zneškodnění. Platnost atestu je 5 let od data výroby, který musí být doložen platným certifikátem a prohlášení o shodě. Dále poskytujeme poradenskou činnost v oblasti ekologie.

1. Spalovna byla uvedena do provozu v roce 1993 na základě souhlasu OÚ Prostějov č.j. ŽP 520/93 - SI ze dne 22. 4. 1993. Dnes je provozována firmou MEGAWASTE - EKOTERM, s.r.o. ve smyslu platného zákona o odpadech a k němu vydaných prováděcích vyhlášek, jako zařízení k zneškodňování odpadů způsobem termické likvidace, na základě souhlasu KÚ Olomouckého kraje č.j. OŽPZ-8018-10528/03-Šv ze dne 19. 12. 2003.

2. Spalovna je vybavena vysoce výkonnou technologií belgické firmy B.I.C. s rotační pecí a dvěma dohořívacími komorami, dvěma pračkami plynu, dioxinovým filtrem a filtrem TZL. Odpadní teplo je využíváno pro ohřev teplé vody, vytápění administrativní budovy . Spaliny jsou podrobeny třístupňovému čištění. Technologie je vybavena monitorovacím zařízením, které průběžně zaznamenává množství škodlivin na výstupu (kontinuální měření).

3. Ve spalovně je možno na základě schváleného provozního řádu spalovat téměř všechny druhy nebezpečných odpadů, kromě odpadů obsahujících PCB a výbušnin. Odpady kategorie "O" je možno spalovat bez omezení.